Piero Roi - From “Raising Chants” series

Piero Roi - From “Raising Chants” series